O firme

  • Profil našej spoločnosti

  • Obchodná spoločnosť Aukčný Dom, s r.o., bola založená na základe Spoločenskej zmluvy uzatvorenej dňa 23.1.2003 a vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 18.2.2003. Hlavným a špeciálnym predmetom jej podnikania je organizovanie dobrovoľných dražieb, tzn. dražieb mimo núteného výkonu rozhodnutia, v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., ktorý vstúpil do účinnosti 1.1.2003. Spoločnosť je oprávnená vykonávať organizovanie dobrovoľných dražieb na základe koncesnej listiny č. Žo – 2003/03678/4/H21.

  •  
  • Naša spoločnosť kladie najväčší dôraz na vysokú odbornosť, kvalitu poskytovaných služieb a najmä spokojnosť našich klientov. Ochrana dôverných informácii a serióznosť konania s klientom, sú našim prvoradým záväzkom voči nemu. Služby sa snažíme poskytovať vždy tak, aby klientom vznikali čo najnižšie náklady. Vždy sa usilujeme maximálne efektívne vyhovieť všetkým predstavám a požiadavkám klienta a zorganizovať dražbu veľmi rýchlo, s cieľom dosiahnuť pre neho čo najväčší zisk.
  •  
  • V súvislosti s organizáciou dražieb poskytujeme komplexný právno-poradenský servis. Požiadavky klientov vždy vopred právne analyzujeme, aby sme predišli sporom, ktoré by mohli vzniknúť a tým ich zároveň chránime pred žalobami. K organizácii dobrovoľnej dražby pristupujeme iba v tých prípadoch, ak je objektívne možná a po uzavretí zmluvy s navrhovateľom dražby.

  •  
  • Náš tím odborníkov sa skladá z mladých perspektívnych právnikov, licitátorov a manažérov pre styk so zákazníkmi. Taktiež úzko spolupracujeme s odborníkmi z oblasti legislatívy, znalcami a renomovanými notármi, ktorých účasť je nevyhnutná k úspešnému zakončeniu dražby.

  •  
  • Mgr. Milan Ronec, konateľ spoločnosti